Acasă » Fişiere » Fişierele mele

Raport Autoevaluare (anual)
2017-08-31, 5:23 PM

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 Cociuba-Mare

Com. COCIUBA MARE .Str. Carasau

 

e-mail-romisav79@gmail.com

 

RAPORT DE AUTOEVALUARE

ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL

* ANUL ȘCOLAR 2016-2017*

 

 

"Atunci când esti profesor ,nu poti vedea roadele unei zile de muncă. Ele sunt invizibile si rămân asa poate chiar si douăzeci de ani.”
Jacques Barzun

 

 

Numele și prenumele: Sav Dacian Romi

Funcția didactică: INVATATOR

Vechimea în învățământ: 19 ani

Grad didactic: Gradul II

 

Prin prezentul RAPORT DE AUTOEVALUARE doresc să evidențiez activitatea instructiv-educativă și cea metodico-științifică din anul școlar 2016-2017, cu scopul de a justifica cele 94 de puncte din fișa de evaluare.

În anul școlar 2016-2017 am îndrumat clasa pregatitoare si clasa a- IV-a de la Școala Gimnazială Nr. 2 Carasau

 

 1. PROIECTAREA ACTIVITĂȚII

Am respectat programa școlară specifică claselor prezentat mai sus, am avut programele școlare în vigoare la portofoliu, am întocmit planificările calendaristice conform legislației în vigoare până la termenul stabilit, am întocmit planurile unităților de învățare. Proiectarea didactică am întocmit-o pe baza rezultatelor obținute la evaluarea inițială de la începutul anului școlar și pe baza particularităților de nevoi ale elevilor. Astfel, mi-am adaptat activitățile de învățare – îndeosebi sub raportul conținutului, al formelor de organizare și al metodologiei didactice – la posibilitățile diferite ale elevilor, la capacitatea de înțelegere, ritmul de lucru proprii unor grupuri de elevi sau chiar fiecărui elev în parte.

Am prezentat oferta educațională pentru discipline opționale, dar, la cererea părinților, nu am realizat niciun opțional (ar fi depășit numărul maxim de ore pe săptămână).

Am realizat proiectarea activității, planificările calendaristice și cele ale unităților de învățare în format electronic. Am proiectat la începutul anului școlar diverse activități extracurriculare de tipuri diferite și structurate după modele variate realizate pe baza consultării elevilor și părinților, activități pe care le-am și realizat pe tot parcursul anului școlar:

 • „Educație = Viață!”. Ziua Internațională a Educației
 • „RESPECT!” Marșul antiviolență
 • „Râdem, glumim și cu fructe ne hrănim!”. Ziua Internațională a Alimentației Sănătoase
 • „ Mai bine ne jucăm, decât să ne certăm!
 • Uite, vine Moș Crăciun!”
 • „Iarnă eminesciană”
 • „Mărțișoare, mărțișoare”
 • „ La mulți ani, mami!”
 • „ Pământul e în mâinile noastre!”. Ziua Mondială a Pământului
 • „Suceava – plai de dor” –excursie tematică

.

 

 

 1. REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE

Am utilizat strategii didactice care au asigurat caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice prin faptul că prognozele didactice și schițele de lecție au fost în concordanță cu planul de învățământ și programa școlară, a existat, de asemenea, o concordanță între competențele specifice, obiectivele operaționale, conținuturi, activități de învățare, metodele didactice și mijloacele folosite, am ținut cont în realizarea proiectelor și a schițelor de lecție de instruirea diferențiată, de particularitățile de vârstă ale elevilor și m-am bazat pe instruirea centrată pe elev. Am ales optim conținutul lecțiilor (accesibilitate, actualitate, relevanță, grad de dificultate, grad de încărcare cu detalii, corelat cu nevoile elevilor, cu resursele propuse și cu obiectivele vizate). Am structurat logic și echilibrat conținutul lecțiilor, am proiectat situații de învățare variate ca formă de organizare, mod de intervenție al cadrului didactic în timpul învățării, mod de comunicare, mod de producere a învățării, mod de prelucrare a informațiilor și de aplicare a cunoștințelor, metodologie, mijloace de învățământ, am proiectat sarcini de lucru pentru formarea competențelor elevilor, am proiectat lecții de tipuri diferite, structurate după modele variate, corelate cu specificul clasei de elevi, cu conținuturile abordate, cu competențele vizate.

 1. conceput și realizat activități instructiv-educative variate, nuanțate în raport cu diferențele dintre elevi. Mi-am adaptat activitatea școlară, prin conținutul ei și prin programul de lucru, intereselor și aptitudinilor elevilor, particularităților lor de vârstă (sarcini de lucru diferențiate). Am folosit forme de organizare a activității diferite: pe grupe, în perechi,frontal sau individual. Am facilitat activitatea independentă a elevilor și am alternat activitatea în grup cu munca independentă. Am aplicat cu succes metode activ-participative, predominând cele moderne. Datorită valențelor formative pe care le dețin metodele contemporane activ-participative (asigurarea unui demers interactiv al actului de predare-învățare-evaluare, valorificarea și stimularea creativității și imaginației elevilor, dezvoltarea motivației pentru învățare, crearea cadrului favorabil pentru aplicarea cunoștințelor dobândite), le-am utilizat în procesul instructiv: conversația, observarea, jocul de rol, metoda cubului, brainstormingul, ciorchinele, copacul ideilor ș.a. realizat lecții din perspectiva transdisciplinară, întrucât transdisciplinaritatea este adecvată pentru toate nivelurile de abilitate intelectuală ori stil de învățare ( lecții demonstrative: „Trenulețul emoțiilor” și „Povestea steluțelor ce iubesc matematica”).

În cadrul activităților la clasă am folosit foarte multe auxiliare curriculare, elevii lucrând pe caiete speciale de la Ed. Sinapsis, iar în completare s-a lucrat pe fișe xeroxate din alte auxiliare de la diferite edituri, toate având acceptul Ministerului; am realizat diverse mijloace didactice ce au fost necesare în predare( jetoane, imagini diferite, planșe, jocuri ș.a.); mereu am prezentat rezultatele obținute de elevi în cadrul întâlnirilor lunare desfășurate cu părinții, am valorizat aceste activități prin realizarea unor portofolii și expoziții cu exemple de bună practică( expoziții realizate pe holurile școlii sau la Primăria comunei), am utilizat mijloacele TIC în cadrul orelor de curs, având în vedere eficiența acestora în demersul didactic, am participat la toate activitățile extracurriculare de la nivelul școlii, am întocmit documentația specifică organizării și desfășurării acestor activități, toate fiind înregistrate la secretariat și având avizul domnului director și al consilierului educativ.

Competența de „a învăța să înveți” este esențială pentru formarea unei atitudini adecvate pentru învățarea pe tot parcursul vieții. În vederea formării acestei competențe, chiar din clasa I, am promovat studiul individual în rezolvarea unor sarcini de lucru creative, dar am promovat și studiul în echipă în rezolvarea unor sarcini de lucru, exemplificând aceste aspecte în lecțiile demonstrative realizate în semestrul I în cadrul lectoratului cu părinții și în cadrul comisiilor reunite a învățătorilor și a diriginților.

 

 1. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII

Pentru o eficiență sporită a învățării am utilizat în procesul didactic diverse tipuri de evaluare, am utilizat în mod adecvat scopurilor educaționale toate tipurile de evaluare. Pentru a face învățarea mai atractivă pentru elevi, am folosit metode și instrumente complementare de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, chestionarul, proiectul, portofoliul, autoevaluarea. Am asigurat transparența criteriilor și a rezultatelor activităților de evaluare prin elaborarea de indicatori și descriptori de performanță pentru fiecare test de evaluare, potrivit standardelor curriculare de performanță, prin comunicarea acestor indicatori și asigurarea permanentă a feed-back-ului.

Scopul evaluării nu a fost o ierarhizare a elevilor, ci cunoașterea nivelului real al elevilor, astfel încât am avut un punct de plecare în planificarea activităților de învățare, aprofundare, dezvoltare și recuperare. Am elaborat un plan de măsuri pentru problemele identificate ca urmare a aplicării testului inițial, plan pe care l-am urmărit pe tot parcursul anului școlar. Am centralizat rezultatele testelor aplicate, le-am interpretat și am stabilit planul de măsuri ameliorative. Măsurile propuse de mine pentru ameliorarea deficiențelor întâlnite la evaluarea inițială le-am urmărit pe tot parcursul semestrului, rezultatele finale dovedind un interes real în remedierea problemelor. Astfel, făcând o analiză comparativă a rezultatelor de la testarea inițială cu rezultate de la evaluarea sumativă, se poate remarca un progres semnificativ (dosarul cu EVALUAREA din cadrul Portofoliului). Probele de evaluare sumativă la CLR și MEM le-am realizat respectând metodologia în vigoare: obiective, conținuturi, itemi, descriptori de performanță, centralizare rezultate, interpretare, plan de măsuri ameliorative.

Am realizat o notare ritmică prin acordarea de calificative, dar și diverse recompense: steluțe, buline, fețe zâmbitoare, cupe, coronițe ș.a.

Am formulat itemii în concordanță cu obiectivele și conținuturile evaluării precum și cu standardele de performanță; am utilizat itemii obiectivi, semi-obiectivi și subiectivi; am prezentat baremele de corectare și de notare; am realizat analiza administrării testului și am consemnat progresul școlar, comunicând aceste rezultate atât elevilor, părinților și cadrelor din comisia metodică.

Am folosit fișe de lucru din diverse auxiliare cu avizul ministerului, am utilizat instrumente diverse de evaluare: portofoliile elevilor, referate și proiecte tematice sau proiecte educaționale; am promovat autoevaluarea în demersul didactic și am realizat o interevaluare la nivelul clasei; am aplicat diferite chestionare părinților și elevilor pentru o cunoaștere cât mai bună a copiilor și a mediului familial; am avut întâlniri periodice cu părinții (săptămânale în cadrul Orei de consiliere a părinților – în fiecare vineri de la orele 11-12 și lunare în cadrul lectoratelor cu părinții). Anul acesta am avut o tematică deosebită privind consilierea părinților cu accent pe dezvoltarea unei personalități nonviolente.

 

 1. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI

Am stabilit un cadru adecvat pentru desfășurarea activității instructiv-educative prin prezentarea normelor ce trebuie respectate în timpul orelor de curs, stabilirea regulilor clasei împreună cu elevii clasei. Am asigurat respectarea normelor de conduită în școală conform regulamentelor în vigoare; am întocmit documentele care confirmă prezentarea acestor norme; am completat fișele de observație a comportamentului elevilor; am gestionat eficient situațiile conflictuale apărute; am proiectat, aplicat și interpretat unele demersuri de cunoaștere a elevilor, am aplicat strategii educative diferențiate și am implicat elevii în diferite acțiuni de bună practică, responsabilizându-i. Am consiliat permanent elevii, am valorizat exemplele de bună practică pentru motivarea acestora la o conduită bună. Am stabilit împreună cu elevii liderul clasei, am stabilit responsabilități pentru fiecare elev al clasei și m-am asigurat de respectarea și îndeplinirea acestora. Am prezentat elevilor regulamentul intern al școlii, regulile de securitate în școală și regulile de apărare împotriva incendiilor. În prima ședință cu părinții am ales comitetul de părinți al clasei I, format din președinte, secretar și membru. Am afișat în clasă structura anului școlar, orarul clasei, regulile clasei, responsabilitățile elevilor.

 

 

 1. MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE

 

Preocuparea mea pentru o perfecționare continuă s-a concretizat prin continuarea studiului metodologiei de predare in conditii simultane, finalizarea lucrarii pentru Gradul didactic 1, precum și prin participarea activă la cercurile pedagogice. Am valorificat competențele dobândite la cursurile de formare din anii precedenți prin redactarea documentelor necesare desfășurării demersului didactic în condiții optime,.

Am fost asistată în fiecare semestru la câte o oră de către domnul director prof. …, obținând calificativul Foarte bine.

Am realizat și actualizat permanent Portofoliul învățătorului. Acesta respectă structura stabilită de către echipa managerială, iar materialele acestuia sunt relevante pentru activitatea desfășurată la clasă.

Pe tot parcursul anului școlar 2016-2017 am menținut o strânsă colaborare cu toți colegii, am colaborat eficient cu membrii Comisiei metodice, unde am împărtășit fiecare din experiența proprie, precum și cu conducerea unității școlare. Mi-am realizat toate atribuțiile de serviciu la timp, am respectat regulamentul intern și normele de organizare și funcționare a instituției școlare.

Consider că am avut spirit de echipă în realizarea sarcinilor ce mi s-au atribuit: am realizat toată documentația necesară comisiilor din care fac parte – Comisia de prevenire a violenței în mediul școlar, Comisia de combatere a discriminării;.

Am participat la toate ședințele Consiliului Profesoral și ale Consiliului de Administrație ( ca reprezentantul părinților).

6.CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE

De-a lungul acestui an școlar am avut o preocupare constantă pentru promovarea unei imagini credibile, dinamice și coerente a instituției noastre, prin asigurarea unui cadru optim pentru diseminarea experiențelor de succes și a bunelor practici. Astfel, am realizat diverse filmulețe sau aspecte foto de la evenimentele școlii, diverse lecții sau activități deosebite, aspecte pe care le-am prezentat părinților la ședințele avute, le-am afișat pe holul școlii și le-am distribuit pe Facebook.

:

Proiectul, desfășurat în perioada 22-25 ianuarie a.c. a avut ca obiectiv general cinstirea memoriei personalităților politice care au înfăptuit Unirea Principatelor Române prin familiarizarea elevilor cu fapte din trecutul țării noastre și stimularea creativității și a expresivității prin organizarea și desfășurarea unor programe artistice, expoziții cu lucrări. Proiectul a debutat cu prezentarea unui material ppt. „Ce este Unirea?”,a continuat cu activități de confecționare de drapele și diverse obiecte decorative specifice evenimentului și s-a încheiat cu realizarea unei expoziții și interpretarea melodiei „Hora Unirii”.

 • Povești și păpuși” – teatru de păpuși (Nr. 376/15.02.2016).
 • Mărțișorul – dar al primăverii” (Nr. 378/15.02.2016). A fost un proiect realizat împreună cu d-na prof.înv. primar Nedelcu Oana - Școala Nigotești. El a avut ca scop sărbătorirea într-un mod inedit a zilei de 1 Martie printr-o serie de activități artistice: „Secretul lui Mărțișor” – lansarea proiectului, „Martie cu surprize” – informarea elevilor asupra proiectului, „Mărțișorul inedit” – realizarea mărțișoarelor, „Mărțișorul-darul primăverii”- expoziție la Primărie și dăruirea mărțișoarelor tuturor funcționarilor de la Primărie, cadrelor medicale de la Dispensar, lucrătorilor de la Poliția comunitară, farmacistelor, vânzătoarelor de la magazinele din zonă și persoanelor întâlnite în cale.

7.CONDUITA PROFESIONALĂ

În întreaga activitate didactică am utilizat un limbaj adecvat, am respectat pe cei din jurul meu și am adoptat un comportament civilizat; am respectat și aplicat în activitatea didactică deontologia profesională pe care o promovez permanent, urmând cei 10 pași importanți:

 1. Am lăsat acasă grijile, neliniștile și lacrima.
 2. Am adus în fața elevilor încrederea și zâmbetul.
 3. Am vorbit frumos și am impus un model de exprimare îngrijită și sobră.
 4. M-am purtat frumos, impunând un model de comportament decent și civilizat.
 5. Am lăsat vârsta reală la poarta școlii și am încercat să fiu tânără în spirit.
 6. Am îmbinat exigența cu blândețea.
 7. L-am considerat pe elev egalul meu în gândire, simțire și trăire.
 8. Am evitat situațiile conflictuale
 9. Am fost pasionat de ceea ce am făcut și nu am intrat în inerție.
 10. Am învățat în rând cu elevii mei, înțelegându-le dificultățile învățării și descoperind calea eludării lor.

 

 

 1. sa ajungi un profesor bun trebuie sa dovedesti o patrime competenta si trei pătrimi actorie". Gail Kathleen Godwin

 

 

 

Inv. Sav Dacian …..

Iunie -2017

Categorie: Fişierele mele | Adăugat de: sdr7_net
Vizualizări: 82 | Descărcări: 0 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
avatar